Figure Tara Gudul Guma Human Sagar Asima Panda Odia Song Download

free Figure Tara Gudul Guma Human Sagar Asima Panda Odia Song Download

Rap:
Hotness ତୋର bomb figure
ଲଗେଇ ଦଉଛି ଆଗ୍ ଆଗ୍
ଶୁଣିଥିଲି ତୁ yo yo fan
Style ତୋର swag swag
ବିରଜା ପ୍ରମୋଦ ଗାନା ୟେ baby
ନିଶା ଚଢ଼େ ଜୈସେ ଗାଁଜା ଭାଙ୍ଗ
Earphone ଛାଡି DJ ରେ ବଜା
ପାଇବୁନି ଟିକେ slang slang
M:
ତୋର lipstick ବୋଳା ଓଠରୁ ଟିକେ ଚୁମା ଚକି ପାଇଗଲେରେ
ଜୀବନ ମୋ ଧନ୍ୟ
F:
ତୋର bullet ପଛରେ ବସିକି ଦି ଚାରି ଘେରା ବୁଲି ଆଇଲେ
ଜୀବନ ମୋ ଧନ୍ୟ
M:
ତୋର sweet ହସ ୱା ଭାଇ ୱା
କଲା ବେହୋସ ୱା ଭାଇ ୱା
F:
ଟୋକା ତୁ କସ ୱା ଭି ୱା
ପ୍ରବଳ ଦୋଷ ୱା ଭାଇ ୱା
M:
ଦେଖିଲା ଦିନୁ ତତେଲୋ ଜାନୁ
ଚାଲିଛି ଖାଲି ଢକଲ ଢମା
ସଁୟା ମୋରେ ଓଏ ମଖଣା
F:
ବେସ ବେସ ହେଲାଯେ
M:
ମା ରାଣ figure ତୋର ଗୁଦୁଲଗୁମା ଗୁଦୁଲଗୁମା
F:
ମଖଣା ଖରାବେଳେ ଖେଳିବା ଆଯା
ଉଦୁ ଉଦୁମା ତାଳ ଗୋଟମା
ଉଦୁ ଉଦୁମା ତାଳ ଗୋଟମା
Rap:
ବାପି ସାହୁ fan ଠୋକୋ like
ମେଂ ଔର ମେରେ କଳାକାର ଜବ sound floor ପେ ଆତେ ହେଁ
ଗାନେ କି ନଶେମେ ନଶେଡ଼ି ବନକେ
ଖୁଁ ଖାର ହୋ ଯାତେ ହେଁ
ଜଗା JD କେ layering ପେ
ବାବୁ ଦା କା soft bass
ଶୁଣିଲା ୱାଲା କହନ୍ତି ଆସି ଏଇଠି ଶାଲା ଖେଳ ଶେଷ
ଆରହେ ହେଁ ହୁମାନ ଅସୀମା ହୋଜାଓ ସବ active
Presenting a କଡା song
Essence creative
M:
ଜାଣିଥିବୁ ମୁଁ smart ଭାରି
ଦୀମାଗ ମୋର ସାଣା
କାଇଦା କରି ନେବିଲୋ ପୁରୀ
ପିଇବୁ ଭାଙ୍ଗ ପଣା
F:
ଆଗ ଚଲାଖି ଦେଖାନା ଟୋକା
ଯୋଜନା ତୋର ଜଣା
ଜାଣିବେ ଯଦି ମୋ ଦିଦି ଜିଜୁ
ଥାନାକୁ ହବୁ ଟଣା
M:
ତୋ catwalk ୱାଲା ଚାଲିରେ
ମୁଁ high heels ହେଇ ରହିଲେ
ଜୀବନ ମୋ ଧନ୍ୟ
F:
ତୋ French cut ୱାଲା face କୁ
ମୁଁ sunglass ହେଇ ମାନିଲେ
ଜୀବନ ମୋ ଧନ୍ୟ
M:
ତୋ ତେବର କଡା ୱା ଭାଇ ୱା
ଦୀମାଗ ତେଢା ୱା ଭାଇ ୱା
କୋଉଠି ଥିଲୁ ଆଲୋ ମୋ ଗୋଲୁ
ଫୁଟେଇ ଦେଲୁ parcel ବୋମା
ସଁୟା ମୋରେ ଓଏ ମଖଣା
F:
ବେସ ବେସ ହେଲାଯେ
M:
ମା ରାଣ figure ତୋର ଗୁଦୁଲଗୁମା ଗୁଦୁଲଗୁମା
F:
ମଖଣା ଖରାବେଳେ ଖେଳିବା ଆଯା
ଉଦୁ ଉଦୁମା ତାଳ ଗୋଟମା
ଉଦୁ ଉଦୁମା ତାଳ ଗୋଟମା
ବଡ଼ପିଲା ମୁଁ ହେଇଗଲିଣି ଛୋଟ ହେଲାଣି ଜାମା
ମନକି ବାତ କହିବୁ ଯଦି volume ଟିକେ କମା
M:
Easily ଧରା ଦବୁନି ବୋଲି daily କା daily drama
ତୋ ଘରେ ପଶି ପିଇବି ଲସି ଚାହିଁଥିବ ତୋ ମାମା
F:
ତୋ six-pack ୱାଲା body ରେ
ମୁଁ deodorant ହେଇ ବାସିଲେ
ଜୀବନ ମୋ ଧନ୍ୟ
M:
ତୋ କଣ୍ଟା ପରି ସରୁ ଅଣ୍ଟାରେ
ମୁଁ tattoo ଟିଏ ହେଇ ରହିଲେ
ଜୀବନ ମୋ ଧନ୍ୟ
F:
ଟୋକା ତୁ କଡା ୱା ଭାଇ ୱା
ଜିଦିଆ ବଡା ୱା ଭାଇ ୱା
ଆରେ ମୋ ଧନ ବାୟା ମନ
ପୀରତି ତୋର ଝାଇଁକି ଝାମା
M:
ସଁୟା ମୋରେ ଓଏ ମଖଣା
F:
ବେସ ବେସ ହେଲାଯେ
M:
ମା ରାଣ figure ତୋର ଗୁଦୁଲଗୁମା ଗୁଦୁଲଗୁମା
F:
ମଖଣା ଖରାବେଳେ ଖେଳିବା ଆଯା
ଉଦୁ ଉଦୁମା ତାଳ ଗୋଟମା
ଉଦୁ ଉଦୁମା ତାଳ ଗୋଟମା

DOWNLOAD

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *